Ogólne zasady i warunki sprzedaży

Kim my jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: http://niezgodnosc.pl

Charakter gromadzonych danych

W ramach korzystania ze Stron Wydawnictwo może gromadzić następujące kategorie danych dotyczących jego Użytkowników:

Dane osobowe, tożsamość, dane identyfikacyjne…

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Nieujawnianie osobom trzecim
Twoje dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Jesteś jednak poinformowany, że mogą one zostać ujawnione zgodnie z ustawą, rozporządzeniem lub decyzją właściwego organu regulacyjnego lub sądowego.

Wcześniejsze informacje dotyczące przekazywania danych osobowych osobom trzecim w przypadku fuzji/przejęcia

Wcześniejsze informacje i rezygnacja przed i po połączeniu/ przejęciu
W przypadku, gdy weźmiemy udział w fuzji, przejęciu lub innej formie zbycia aktywów, zobowiązujemy się do zagwarantowania poufności Państwa danych osobowych oraz do poinformowania Państwa przed ich przekazaniem lub poddaniem nowym zasadom poufności.

Cel ponownego wykorzystania zgromadzonych danych osobowych

Przeprowadzanie operacji związanych z zarządzaniem klientami dotyczących

umowy; zamówienia; dostawy; faktury; rachunkowość, a w szczególności zarządzanie należnościami
program lojalnościowy w ramach jednego lub więcej podmiotów prawnych ;
zarządzanie relacjami z klientami, takie jak badania satysfakcji, zarządzanie reklamacjami i obsługa posprzedażna
wyboru klientów do przeprowadzenia badań, ankiet i testów produktów (z wyjątkiem przypadków, w których za zgodą osób, których dane dotyczą, zebranych na warunkach określonych w art. 6, operacje te nie mogą prowadzić do stworzenia profili mogących ujawnić dane szczególnie chronione – pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy filozoficzne, polityczne, związkowe lub religijne, życie seksualne lub zdrowie osób)
Zarządzanie opiniami ludzi na temat produktów, usług lub treści

Agregacja danych

Agregacja z danymi nieosobowymi
Możemy publikować, ujawniać i wykorzystywać informacje zbiorcze (informacje o wszystkich naszych Użytkownikach lub określonych grupach lub kategoriach Użytkowników, które łączymy w taki sposób, że indywidualny Użytkownik nie może być już zidentyfikowany lub wymieniony) oraz informacje nieosobowe do celów analizy branżowej i rynkowej, profilowania demograficznego, celów promocyjnych i reklamowych oraz innych celów biznesowych.

Agregacja z danymi osobowymi dostępnymi na kontach firmowych Użytkownika
Jeśli połączysz swoje konto z kontem w innej usłudze w celu prowadzenia korespondencji krzyżowej, usługa ta może dostarczyć nam informacji o Twoim profilu, danych do logowania oraz wszelkich innych informacji, do których ujawnienia zostałeś upoważniony. Możemy gromadzić informacje o wszystkich innych naszych Użytkownikach, grupach, kontach i danych osobowych dostępnych o Użytkowniku.

Gromadzenie danych dotyczących tożsamości

Bezpłatne konsultacje
Korzystanie z Serwisu nie wymaga uprzedniej rejestracji lub identyfikacji. Można to zrobić bez podawania danych osobowych (nazwisko, imię, adres, itp.). Nie rejestrujemy żadnych danych osobowych w celu łatwego dostępu do Strony.

Gromadzenie danych identyfikacyjnych

Korzystanie z identyfikatora użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do usług
Państwa identyfikatory elektroniczne używamy tylko do i w trakcie realizacji umowy.

Gromadzenie danych z terminali

Brak gromadzenia danych technicznych
Nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych technicznych dotyczących Państwa urządzenia (adres IP, dostawca usług internetowych itp.).

Cookies

Czas przechowywania ciasteczek
Zgodnie z zaleceniami CNIL, maksymalny okres przechowywania ciasteczek wynosi 13 miesięcy od ich pierwszej wpłaty do terminala Użytkownika, podobnie jak okres ważności zgody Użytkownika na używanie tych ciasteczek. Okres ważności ciasteczek nie jest przedłużany z każdą wizytą. W związku z tym zgoda użytkownika musi zostać przedłużona na koniec tego okresu.

Przeznaczenie ciasteczek
Pliki « cookies » mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, w szczególności do optymalizacji usług świadczonych na rzecz Użytkownika, od przetwarzania informacji dotyczących częstotliwości dostępu, personalizacji stron, jak również wykonywanych operacji i przeglądanych informacji.
Zostałeś poinformowany, że Wydawnictwo może umieszczać pliki cookie na Twoim terminalu. Plik cookie zapisuje informacje związane z nawigacją w serwisie (strony, z którymi użytkownik się zapoznał, strony, z którymi się zapoznał, itp.

 

Zgoda na deponowanie ciasteczek
Nie używamy ciasteczek. Jeśli w przyszłości będziemy używać plików cookie, zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani i będą mieli możliwość dezaktywacji tych plików.

Przechowywanie danych technicznych

Okres trwałości danych technicznych
Dane techniczne są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Okres przechowywania danych osobowych i anonimizacja

Brak zatrzymywania danych
Nie przechowujemy żadnych danych osobowych poza czasem trwania Państwa połączenia z serwisem dla celów opisanych w niniejszych WŚU.

Usuwanie danych po usunięciu konta
Środki służące do usuwania danych wprowadza się w celu zapewnienia ich skutecznego usunięcia po upływie okresu przechowywania lub archiwizacji niezbędnego do realizacji ustalonych lub narzuconych celów. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i swobodach, przysługuje Państwu również prawo do usunięcia Państwa danych, z którego mogą Państwo w każdej chwili skorzystać kontaktując się z Wydawnictwem.

Usuwanie danych po 3 latach nieaktywności
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie uwierzytelniłeś się na Stronie przez okres trzech lat, otrzymasz e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego zalogowania się, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.

Usunięcie konta

Skreślenie rachunku na wniosek
Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, poprzez złożenie prostego wniosku do Redakcji LUB poprzez menu Usuwanie Konta znajdujące się w ustawieniach Konta, jeśli jest to konieczne.

Usunięcie Konta w przypadku naruszenia WŚU
W przypadku naruszenia jednego lub więcej postanowień WU lub innego dokumentu włączonego do niniejszego Regulaminu przez odniesienie, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub ograniczenia, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania, korzystania z Usług, konta i wszystkich Stron oraz dostępu do nich.

Wskazania w przypadku wykrycia przez Wydawnictwo naruszenia bezpieczeństwa

Informacje o użytkowniku w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
Zobowiązujemy się do wdrożenia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przypadkowego, nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu, ujawnienia, zmiany, utraty lub zniszczenia Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy dowiemy się o nielegalnym dostępie do Państwa danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach lub na serwerach naszych dostawców usług, lub o nieautoryzowanym dostępie skutkującym realizacją wyżej wymienionych zagrożeń, zobowiązujemy się do..:

Powiadomić cię o incydencie tak szybko, jak to możliwe;
Zbadajcie przyczyny zdarzenia i poinformujcie Was;
Podjęcie niezbędnych środków w granicach zasadności w celu ograniczenia negatywnych skutków i uprzedzeń, które mogą wyniknąć z tego zdarzenia.
Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku zobowiązania określone w powyższym punkcie odnoszące się do powiadamiania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa nie mogą być przyrównywane do przyznania się do winy lub odpowiedzialności za wystąpienie danego zdarzenia.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Brak przesunięć poza Unię Europejską
Wydawnictwo zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych swoich Użytkowników poza granice Unii Europejskiej.

Modyfikacja OWU i Polityki Prywatności

W przypadku zmiany niniejszych Warunków ogólnych, zobowiązanie do nieutrudniania znacznego obniżenia poziomu poufności bez uprzedniego poinformowania zainteresowanych osób.
Zobowiązujemy się do informowania Państwa w przypadku istotnej zmiany niniejszych Warunków i nie zmniejszania w znaczący sposób poziomu poufności Państwa danych bez poinformowania Państwa i uzyskania Państwa zgody.

Prawo właściwe i warunki odwoławcze

Klauzula arbitrażowa
Wyraźnie zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszych WŚU, w tym ich interpretacja lub wykonanie, będą przedmiotem postępowania arbitrażowego zgodnie z zasadami platformy arbitrażowej wybranej za obopólną zgodą, do której będą się Państwo stosować bez zastrzeżeń.

Przenoszenie danych

Przenoszenie danych
Wydawnictwo zobowiązuje się do zaoferowania Państwu możliwości zwrotu wszystkich Państwa danych na Państwa życzenie. Użytkownik ma tym samym gwarancję lepszej kontroli nad swoimi danymi i zachowuje możliwość ich ponownego wykorzystania. Dane te muszą być dostarczane w otwartym i łatwym do ponownego wykorzystania formacie.